Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzykly aýal surat diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-213833 JMY-213834
JMY-213835 JMY-213836


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Diwarlaryňyzy bezäň we 4 sany çeper eseri öz içine alýan bu minimalist otag bezeg toplumy bilen hekaýaňyzy aýdyň.Bu minimalistik neşirler zenan çyzgy sungatyny häzirki zaman abstrakt şekiller bilen garyşdyrýar.Minimalist diwar bezegi bilen otagy bezemek hiç haçan aňsat we elýeterli bolmandy!
Bu ajaýyp diwar sungaty toplumy, kämillik ýaşyna ýeten, zenan we batyrgaý zenan şekilleri bilen zenan çyzygynyň gözelligini şekillendirýär.Bu minimalist diwar bezegi, çylşyrymly neýtrallarda aýalyň arkasynyň owadan egrilerini görkezýär.
Önümlerimiz ýokary hilli zygyr matadan, ultramelewşe garşy, galyň, amatly, çydamly, tozan geçirmeýän, köp ýyllap içerde deformasiýa we öçmek aňsat däl, otag, ýatylýan otag, aşhana, naharhana, ofis, içki diwar üçin örän amatly myhmanhana, kafe we ​​beýleki bezegler.
Çarçuwanyň ululygy: 40 * 60 sm ýa-da adaty ululygy.

Premium zygyr hili
Definitionokary kesgitli sanly sungat mikro-jet suraty, suratyň çyzyklary düşnükli we üç ölçegli bolar ýaly, ýokary hilli köpükli pigmentler bilen ýokary hilli zygyr matada çap edilýär.Oorapyk suw geçirmeýän, UV çydamly, solmaga çydamly, ýokary hilli galyň zygyr matalar, ekologiýa taýdan arassa syýa.

Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzykly zenan diwar sungatyny suratlandyrýar (10)

Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzykly aýal diwar sungatyny suratlandyrýar (11)

Gaty agaç çarçuwasy
Çyglylyga garşylyk, solma, şekil ýok, berk we çydamly, has ekologiýa taýdan arassa.

PS köpük çarçuwasy
Arassa gurluşy, daşky gurşawy goramak, suw geçirmeýän, poslama garşy, güjüklere garşy, ys ýok, solmaz we deformasiýa ýok, ýagtylygyň hili, çydamly we has tygşytly.

Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzykly zenan diwar sungatyny suratlandyrýar (9)

Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzykly zenan diwar sungatyny suratlandyrýar (13)

Çarçuwanyň reňki
Dürli reňkler bar, has köp reňk almak üçin bize ýüz tutuň.

Ulanylýan sahna
Öý, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, aşhana we naharhana ýa-da ofis, myhmanhana, naharhana, kafe we ​​pikir edip boljak islendik içki diwar üçin amatly.
Asylmak aňsat
Her bir kanwanyň çap edilişi gaty agaç çarçuwada dartyldy we soňra asylmak üçin çeňňekler bilen gaplanan PS-da çarçuwalandy.
Reňk we ululyk
Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme tapawutly bolup biler.Dürli el ölçegleri sebäpli azajyk ölçegli ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bejeriş
Çap edilen zat suw geçirmeýän we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we ýagly tegmillerden uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bukja
Burç goragy bilen gysylan gaty kartonda.
Hyzmat et
Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň