Çarçuwaly Canvas Boho sungaty Orta asyryň häzirki zaman diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-213012 13

JMY-213017 18


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Boho diwar yzlaryny öz ýeriňize goşuň.Eartheriň reňklerinden we ýylylygyndan ylham alan bu çeper eserler, bar bolan diwar sungat bezeginiň üstüni ýetirip biljek ýa-da bir otagda täze merkez bolup biljek reňk elementini goşýar.Bu diwar bezegi bilen bezemek hiç haçan aňsat we elýeterli bolmandy.
Açyk meýdanda, bej depelerini, ýalpyldawuk güneşi we ýaprakly nokatlar bilen çyzylan dürli geometrik şekilleri görkeziň.Bu bitarap diwar bezegini ýaşaýyş otagyňyzyň diwaryna surat diwary hökmünde asyň ýa-da öýüňizde bitewi tema döretmek üçin her suraty aýratyn görkeziň.Giňişleýin galereýa diwarlaryny döretmek we orta asyr döwrebap we boho bilen öz giňişligiňize birleşmek üçin tebigatdan ylham alýan “boho” yzlary bilen dolduryň.
Önümlerimizde ýokary hilli kanwas, ultramelewşe garşy, suw geçirmeýän, açyk, açyk reňk, çydamly, tozan geçirmeýän, ýapyk, uzak ýyllap ýapyk, otagyň, ýatylýan otagyň, aşhananyň, naharhananyň, ofisiň, myhmanhananyň içki diwarlary üçin gaty gowy. , kafe we ​​ş.m. bezeg.
Çarçuwanyň ululygy: 50 * 70 sm ýa-da adaty ululygy.

JMY-213012 13 (3)

JMY-213012 13 (4)

JMY-213017 18 (4)

JMY-213017 18 (3)

JMY-213017 18 (4)

Premium kanwanyň hili
Galereýa bezegi üçin iň ýokary saýlama ýokary hilli kanwada, ýapyk suw geçirmeýän, UV çydamly, solmaga çydamly, ýokary hilli galyň kanwas, ekologiýa taýdan arassa syýa, ýokary hilli sanly mikro-jet suratlary çap edildi.

Gaty agaç çarçuwasy
Çyglylyga garşylyk, solma, şekil ýok, berk we çydamly, has ekologiýa taýdan arassa.

hgfd (3)

JMY-213012 13 (5)

PS köpük çarçuwasy
Arassa gurluşy, daşky gurşawy goramak, suw geçirmeýän, poslama garşy, güjüklere garşy, ys ýok, solmaz we deformasiýa ýok, ýagtylygyň hili, çydamly we has tygşytly.

Çarçuwanyň reňki
Dürli reňkler bar, has köp reňk almak üçin bize ýüz tutuň.

hgfd (5)

Ulanylýan sahna
Öý, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, aşhana we naharhana ýa-da ofis, myhmanhana, naharhana, kafe we ​​pikir edip boljak islendik içki diwar üçin amatly.
Asylmak aňsat
Her bir kanwanyň çap edilişi gaty agaç çarçuwada dartyldy we soňra asylmak üçin çeňňekler bilen gaplanan PS-da çarçuwalandy.
Reňk we ululyk
Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme tapawutly bolup biler.Dürli el ölçegleri sebäpli azajyk ölçegli ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bejeriş
Çap edilen zat suw geçirmeýän we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we ýagly tegmillerden uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bukja
Burç goragy bilen gysylan gaty kartonda.
Hyzmat et
Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň