2 sany çarçuwaly gök akvarel abstrakt diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-212611


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Mawy abstrakt diwar sungatynyň ýönekeý bezegi bilen ajaýyp birleşdiriljek ýönekeý zarbalary we tertipsiz şekilleri kabul edýär we bu gök afişalaryň owadan reňkleri rahatlyk duýgusyny döredip, diwaryňyzy has meşhur edip biler.Abstrakt akvarel diwar çeper eserleri bilen galereýa diwaryny dörediň ýa-da moda gutarmak üçin özbaşdak ekrany saýlaň.Gök hammamyňyzy bu deňiz yzlary bilen tamamlaň ýa-da täze atmosfera döretmek üçin bu abstrakt suratlary aşhana diwaryna asyň.

3

2

Bu deňiz gök diwar bezeg toplumy bilen otagyňyza nepislik goşuň.Bu goýy gök abstrakt kostýum, otag, ofis, ýatylýan otag, restoran, koridor we hammam ýaly islendik giňişlige täzeçe garamak üçin häzirki zaman dizaýnyny kabul edýär.
Çarçuwanyň ululygy: 30 * 40 sm, 40 * 50 sm, 50 * 70 sm ýa-da adaty ululygy.
Deňi-taýy bolmadyk hil we şekil köpeltmek bilen HD çap ediji ýadro wagt synagyna çydap biler.

hfgd (2)

Qualityokary hilli örtükli kagyz dykylyşy, arassa dokumasy, meýilli kesilmegi, suratyň üç ölçegli duýgusyny güýçlendirýär.

Transokary geçişli organiki aýna, Organiki aýna ýaly ýokary kesgitli ekran bar, Organiki aýna bolsa adaty aýna däl.Normalöne adaty aýnadan has çydamly we “Fragile” däl. Olar ýere gaçsa, çagalara zyýan bermekden gorkmaň.

hfgd (2)

5

Daşky gurşawy goramak PS köpükli surat çarçuwasy, düşnükli gurluşy, MDF çarçuwasy bilen deňeşdirilende, ps çarçuwasynyň artykmaçlyklary has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we ýeňil bolýar.

Daşky gurşawy goramak PS köpükli surat çarçuwasy, düşnükli gurluşy, MDF çarçuwasy bilen deňeşdirilende, ps çarçuwasynyň artykmaçlyklary has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we ýeňil bolýar.

4

7

Daşky gurşawy goramak MDF arkasy, sagdyn we daşky gurşawy goramak, owadan gurluşy, uzak wagtlap ulanylandan soň deformasiýa ýok.

Demir pyçak çeňňegi possyz berk we çydamly, gurnamak ýönekeý we amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň