3 sany çarçuwaly Boho tropiki ösümlikler we Gün diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-213052 53 54


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Altyn günüň we açyk goňur fonda gara reňkde dürli çyzylan tropiki ýaprakly owadan suratly afişalar toplumy.Ajaýyp, ýöne minimal görünýän bu ajaýyp suratlar toplumy, galereýa diwary üçin ajaýyp başlangyç nokady.Öýüňizi ýyly we çylşyrymly atmosfera üçin altyn heňler bilen bezäň.
Afişa has gatlakly görünmek üçin ak karton çarçuwalaryň tegelegi bilen minimalistik stilde.Gara agaç däneli çarçuwalar botanika diwar sungatynyň estetikasyny dürli stil bilen üznüksiz garyşýan bitarap bezeg üçin abstrakt sungatyň özboluşlylygy bilen birleşdirýär.Bedatylýan otagyňyz, otagyňyz, okuwyňyz ýa-da ofisiňiz ýaly içerki giňişlikde asylmak üçin ajaýyp.Galereýa diwarlaryňyza häzirki zaman çap sungatyny ýeke özi ýa-da häzirki zaman diwar sungaty bilen birlikde 3 toplumda asyp, galereýa diwarlaryna minimalistik täsir goşuň.
Çarçuwanyň ululygy: 30 * 40 sm, 40 * 50 sm, 50 * 70 sm ýa-da adaty ululygy.
Deňi-taýy bolmadyk hil we şekil köpeltmek bilen HD çap ediji ýadro wagt synagyna çydap biler.

det (3)

Qualityokary hilli örtükli kagyz dykylyşy, arassa dokumasy, meýilli kesilmegi, suratyň üç ölçegli duýgusyny güýçlendirýär.

Transokary geçişli organiki aýna, Organiki aýna ýaly ýokary kesgitli ekran bar, Organiki aýna bolsa adaty aýna däl.Normalöne adaty aýnadan has çydamly we “Fragile” däl. Olar ýere gaçsa, çagalara zyýan bermekden gorkmaň.

hfgd (2)

8

Greenaşyl goýy agaç dänesi PS köpükli surat çarçuwasy aýdyň gurluşa eýe.MDF surat çarçuwasy bilen deňeşdirilende, PS surat çarçuwasynyň artykmaçlygy, has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we has ýeňil bolmagydyr.

Daşky gurşawy goramak PS köpükli surat çarçuwasy, düşnükli gurluşy, MDF çarçuwasy bilen deňeşdirilende, ps çarçuwasynyň artykmaçlyklary has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we ýeňil bolýar.

9

10

Demir pyçak çeňňegi possyz berk we çydamly, gurnamak ýönekeý we amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň