Çarçuwaly kanwas owadan haýwan ejesi we çagalary akwarel diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-205109


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

uyt (1)

Bu owadan haýwan enesi we çaga fonunda açyk suratlar.Owadan suratlar we haýwan yzlary bilen çagaňyz üçin ajaýyp ýer döredip bilersiňiz!Çagalaryň afişalary üçin owadan reňkler we ýakymly dizaýnlar, oýnawaç duýgy we rahat öwüşgin gazanmaga kömek eder.
Bu ýakymly we amatly haýwan afişasy bilen otaga özboluşly jady goşuň.Çagalar bagyňyzy bu bagtly sungat eserleriniň töwereginde dizaýn ediň ýa-da täze bezelen oýun otagyňyza ahyrky täsir hökmünde ulanyň.Çapyň ýyly dizaýny, üýtgeýän bezege uýgunlaşýan wagtlaýyn hiline eýe.Galereýa diwaryny döretmek üçin hemmesini goýuň ýa-da sazlaşykly içerki jaý üçin çagalar bagynda ýa-da çagalar otagynda aýratyn jübüt asyň.

Önümlerimiz ýokary hilli kanwadan, UV çydamly, suw geçirmeýän, açyk, açyk reňkler, çydamly, tozan geçirmeýär we köp ýyllap içerde öçmez, çagalar otaglary üçin gaty gowy bezeg.
Çarçuwanyň ululygy: 40 * 60 sm ýa-da adaty ululygy.

uyt (2)

Premium kanwanyň hili
Galereýa bezegi üçin iň ýokary saýlama ýokary hilli kanwada, ýapyk suw geçirmeýän, UV çydamly, solmaga çydamly, ýokary hilli galyň kanwas, ekologiýa taýdan arassa syýa, ýokary hilli sanly mikro-jet suratlary çap edildi.

Gaty agaç çarçuwasy
Çyglylyga garşylyk, solma, şekil ýok, berk we çydamly, has ekologiýa taýdan arassa.

hgfd (3)

uyt (3)

PS köpük çarçuwasy
Arassa gurluşy, daşky gurşawy goramak, suw geçirmeýän, poslama garşy, güjüklere garşy, ys ýok, solmaz we deformasiýa ýok, ýagtylygyň hili, çydamly we has tygşytly.

Çarçuwanyň reňki
Dürli reňkler bar, has köp reňk almak üçin bize ýüz tutuň.

hgfd (5)

Ulanylýan sahna
Öý, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, aşhana we naharhana ýa-da ofis, myhmanhana, naharhana, kafe we ​​pikir edip boljak islendik içki diwar üçin amatly.
Asylmak aňsat
Her bir kanwanyň çap edilişi gaty agaç çarçuwada dartyldy we soňra asylmak üçin çeňňekler bilen gaplanan PS-da çarçuwalandy.
Reňk we ululyk
Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme tapawutly bolup biler.Dürli el ölçegleri sebäpli azajyk ölçegli ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bejeriş
Çap edilen zat suw geçirmeýän we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we ýagly tegmillerden uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bukja
Burç goragy bilen gysylan gaty kartonda.
Hyzmat et
Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň