Çarçuwaly akwarel gök deňiz ösümlikleriniň diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-212621


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

3

Mawy akvarel deňiz ösümlikleriniň diwar sungatynyň bu toplumy, ýönekeý bezeg bilen ajaýyp birleşdiriljek akvarel urgularynyň we pyçaklarynyň tertipsiz görnüşini kabul edýär.Bu gök akvarel deňiz ösümlikleriniň afişalarynyň ajaýyp reňkleri rahatlyk duýgusyny döredip, diwaryňyzy has meşhur edip biler.Abstrakt akvarel diwar çeper eserleri bilen galereýa diwaryny dörediň ýa-da moda gutarmak üçin özbaşdak ekrany saýlaň.

Galereýa diwar sungat toplumy gök deňiz ösümlikleriniň fonunda mowzuk açýar we ýönekeý stili giňişligiňizi sowadyp biler.Kitaby ýatylýan otaga, myhman otagyna, hammam, naharhana ýa-da eýwan, koridor, basgançak we ş.m. goýup bilersiňiz. Nirede assak-da, gözüňi özüne çekiji diwar galereýasy.
Çarçuwanyň ululygy: 30 * 40 sm, 40 * 50 sm, 50 * 70 sm ýa-da adaty ululygy.

2

hfgd (2)

Qualityokary hilli örtükli kagyz dykylyşy, arassa dokumasy, meýilli kesilmegi, suratyň üç ölçegli duýgusyny güýçlendirýär.

Transokary geçişli organiki aýna, Organiki aýna ýaly ýokary kesgitli ekran bar, Organiki aýna bolsa adaty aýna däl.Normalöne adaty aýnadan has çydamly we “Fragile” däl. Olar ýere gaçsa, çagalara zyýan bermekden gorkmaň.

hfgd (2)

5

Daşky gurşawy goramak PS köpükli surat çarçuwasy, düşnükli gurluşy, MDF çarçuwasy bilen deňeşdirilende, ps çarçuwasynyň artykmaçlyklary has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we ýeňil bolýar.

Daşky gurşawy goramak PS köpükli surat çarçuwasy, düşnükli gurluşy, MDF çarçuwasy bilen deňeşdirilende, ps çarçuwasynyň artykmaçlyklary has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we ýeňil bolýar.

4

7

Daşky gurşawy goramak MDF arkasy, sagdyn we daşky gurşawy goramak, owadan gurluşy, uzak wagtlap ulanylandan soň deformasiýa ýok.

Demir pyçak çeňňegi possyz berk we çydamly, gurnamak ýönekeý we amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň