2 sany çarçuwaly gök akvarel abstrakt diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-212609


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Bu gök diwar bezegi toplumy bilen otagyňyza nepislik goşuň.Döwrebap dizaýn bilen bu goýy gök abstrakt toplum, otag, ofis, ýatylýan otag, naharhana, koridor we hammam ýaly islendik giňişlige täzeçe garaýyş getirýär.
Simpleönekeý çotga urgulary we duz ýuwmak görnüşleri bilen bu nusgawy gök abstrakt diwar sungaty minimalistik bezeg bilen ajaýyp garyşar, gök afişalaryň bu nusgawy öwüşginleri diwarlaryňyzy açmak bilen rahatlyk duýgusyny döredip biler.Abstrakt akwarel diwar çeper eserleri bilen galereýa diwaryny dörediň ýa-da ajaýyp görnüş üçin iň erkin displeýi saýlaň.Mawy hammam bezegiňizi bu nusgawy gök yzlar bilen tamamlaň ýa-da bu abstrakt suratlary aşhana diwaryna täze öwüşgin bilen asyň.
Çarçuwanyň ululygy: 30 * 40 sm, 40 * 50 sm, 50 * 70 sm ýa-da adaty ululygy.

2

3

Deňi-taýy bolmadyk hil we şekil köpeltmek bilen HD çap ediji ýadro wagt synagyna çydap biler.

hfgd (2)

Qualityokary hilli örtükli kagyz dykylyşy, arassa dokumasy, meýilli kesilmegi, suratyň üç ölçegli duýgusyny güýçlendirýär.

Transokary geçişli organiki aýna, Organiki aýna ýaly ýokary kesgitli ekran bar, Organiki aýna bolsa adaty aýna däl.Normalöne adaty aýnadan has çydamly we “Fragile” däl. Olar ýere gaçsa, çagalara zyýan bermekden gorkmaň.

hfgd (2)

5

Daşky gurşawy goramak PS köpükli surat çarçuwasy, düşnükli gurluşy, MDF çarçuwasy bilen deňeşdirilende, ps çarçuwasynyň artykmaçlyklary has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we ýeňil bolýar.

Daşky gurşawy goramak MDF arkasy, sagdyn we daşky gurşawy goramak, owadan gurluşy, uzak wagtlap ulanylandan soň deformasiýa ýok.

4

7

Demir pyçak çeňňegi possyz berk we çydamly, gurnamak ýönekeý we amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň