3 sany çarçuwaly Boho tropiki ösümlikler we geometrik diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-213059 60 61


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Ak reňkde goýy gün we gök ýaprakly minimalistik grafiki suratlar toplumy.Bitarap suratlar bilen özüňizi rahat duýuň!Bu boho diwar sungatyny ýatylýan otagyňyzda ýa-da otagyňyzda asyň ýa-da islendik ofisde, kwartirada ýa-da umumy ýaşaýyş jaýynda boho diwar sungatyny goşuň we bu täsir galdyrar.
Minimalist diwar sungaty we boho yzlary, abstrakt tropiki ýapraklar we gün ýaşmagy.Bu ýönekeý diwar sungaty ösümlik diwar sungatynyň estetikasyny dürli stiller bilen üznüksiz garyşýan bitarap bezeg üçin abstrakt sungatyň özboluşlylygy bilen birleşdirýär.Galereýa diwarlaryňyza minimalistik täsir etmek üçin bu asyryň orta döwrebap neşirini asyň ýa-da beýleki boho-ylhamly suratlar we orta asyr döwrebap diwar sungaty bilen bilelikde görkeziň.
Çarçuwanyň ululygy: 50 * 70 sm ýa-da adaty ululygy.

Deňi-taýy bolmadyk hil we şekil köpeltmek bilen HD çap ediji ýadro wagt synagyna çydap biler.

Transokary geçişli organiki aýna, Organiki aýna ýaly ýokary kesgitli ekran bar, Organiki aýna bolsa adaty aýna däl.Normalöne adaty aýnadan has çydamly we “Fragile” däl. Olar ýere gaçsa, çagalara zyýan bermekden gorkmaň.

hfgd (2)

8

Daşky gurşawy goramak PS köpükli surat çarçuwasy, düşnükli gurluşy, MDF çarçuwasy bilen deňeşdirilende, ps çarçuwasynyň artykmaçlyklary has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we ýeňil bolýar.

Daşky gurşawy goramak MDF arkasy, sagdyn we daşky gurşawy goramak, owadan gurluşy, uzak wagtlap ulanylandan soň deformasiýa ýok.

9

10

Demir pyçak çeňňegi possyz berk we çydamly, gurnamak ýönekeý we amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň