Çarçuwaly düýş görýän aýal ýag reňk

Gysga düşündiriş:

JMY-220722


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Dünýäde oturan, diwara egilip, kellesini eli bilen tutup, gök asmana we deňze uzak aralyga seredip, Ony pikir edişi ýaly owadan düýş görýän aýalyň, şlýapa, köýnek we deniz şortikli ýaş owadan aýalyň ýag boýagy uly arzuw.
Surat asuda atmosfera döredýär we öýüňize, ýaşaýyş jaýyňyza, ýatylýan otagyňyza, aşhanaňyza, kwartiranyňyza, myhmanhana, naharhana, ofis, hammam, bar we ş.m. ajaýyp çeper atmosferany döredýär.
Çarçuwanyň ululygy: 70 * 90 sm ýa-da adaty ululygy.

1

2

2

HD sungat mikro-spreý
Suw geçirmeýän eko-çözüji syýa ulanyp, el bilen boýalan jikme-jiklikler bilen kanwada ýokary çözgütli suratlary çap ediň.Içki çarçuwasy tebigy arçadan, ajaýyp altyn çarçuwasy durnukly we çydamly PS materialdan ýasalýar.

Ulanylýan sahna
Öý, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, aşhana we naharhana ýa-da ofis, myhmanhana, naharhana, kafe we ​​pikir edip boljak islendik içki diwar üçin amatly.

1

2

Asylmak aňsat
Her bir kanwanyň çap edilişi gaty agaç çarçuwada dartyldy we soňra asylmak üçin çeňňekler bilen gaplanan PS-da çarçuwalandy.

Reňk we ululyk
Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme tapawutly bolup biler.Dürli el ölçegleri sebäpli azajyk ölçegli ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bejeriş
Çap edilen zat suw geçirmeýän we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we ýagly tegmillerden uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bukja
Burç goragy bilen gysylan gaty kartonda.
Hyzmat et
Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň