Biz hakda

jfg (1)

Biz kim

Fuzhou Jeýn Waýt iň oňat sungat we senetçilik kärhanasymedeni we döredijilik önümleriniň ajaýyp şäheri bolan Minhou şäherinde ýerleşýär.Jeýn Waýt Iň oňat adamlar “ruhuň” özeni hökmünde yhlas, arkaýynlyk, üns we täzelik bilen öňe gidýärler.Jeýn Waytt Best tehnologiýa, dolandyryş, önüm, marka we hyzmat boýunça täzelik etmegi maksat edinýär.Häzirki wagtda Jeýn Waýt Best adaty önümçilikden medeni we döredijilikli öý bezegi hyzmat pudagyna öwrüldi.Indi Jeýn Waýt Best içerki bezeg kompaniýalarynda we täjirçilik kosmos dizaýn pudaklarynda öňdebaryjy boldy.

Biz näme edýäris

10 ýyldan gowrak ösüşden soň, Jeýn Waytt Best gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän uly öý bezeg kärhanasyna öwrüldi.Esasan materiallar we beýleki medeni döredijilik önümleri hökmünde kanwanyň, zygyr matanyň, aýna, alýumin çarçuwasynyň we ş.m. bezeg sungatyny öndürýär.Annualyllyk satuw mukdary 50 million RMB töweregi.30 gektar garaşsyz önümçilik bazasy we 25,000 inedördül metr ofis we önümçilik binasy bar, 200-den gowrak işgär, olaryň 16-sy gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşen, tehnologiýa innowasiýalaryna we önüm innowasiýalaryna üns berýär.Jeýn Uaýt Best iň köp satuwyň 5% -den gowragyny ýyllyk gözleg we çykdajy hökmünde sarp edýär.Kompaniýanyň tehnologiýa çeşmeleri, esasan, tehnologiki innowasiýalary gazanmak üçin garaşsyz gözleg we ösüş güýçlerine bil baglaýarlar.“Fortune 500” müşderileriniň köpüsine (Home Depot , ROSS , B & Q we ş.m.) dürli zerurlyklary bolan dürli medeni we döredijilik öý bezeg senetlerini hödürledik.

jfg (2)

FSC
ISO

Näme üçin bizi saýlamaly?

Jeýn Uaýt Iň oňat önümçilik derejesini ýokarlandyrmak üçin maşyn çalşygyny öňe sürdi.
Häzirki wagtda kompaniýanyň medeni we döredijilik öý bezegi senet önümleri içerki bazarda ilkinji onlugy eýeleýär we önümler ISO9001-2015 hil dolandyryş ulgamynyň sertifikat talaplaryna laýyk gelýär.Medeni we döredijilikli öý bezegi milli intellektual eýeçiligi dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi.Agaç ýaly esasy materiallar FSC tarapyndan tassyklanan tokaý fermalaryndan alynýar
Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa jemgyýete gaýtaryp bermegi ýatdan çykarmaýar.Şu wagta çenli 5 million RMB-den gowrak salgyt tölegi bar. Kompaniýanyň medeni we sergi merkeziniň kämilleşdirilmegi bilen Jeýn Waýt Best ýurtda we daşary ýurtda meşhurlygyny, abraýyny we täsirini hasam artdyrar.

Çig mal önümçilik bazasy

Çig mal önümçiligi bazasy (1)
Çig mal önümçiligi bazasy (2)
Çig mal önümçiligi bazasy (5)
Çig mal önümçiligi bazasy (4)

Çig mal önümçilik bazasy

Nusga otagy (2)
Nusga otagy (3)
Nusga otagy (1)