Çarçuwaly gara we ak daglyk sygyr kanwasy bezeg diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-192421

JMY-192432

JMY-193828


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

“Highland Sygyr” -yň ak we ak äheňli “Highland Cow” -yň ajaýyp afişa diwar sungaty.Bu ak we ak afişa, galereýa diwaryny döretmek ýa-da özbaşdak ekrany saýlamak üçin beýleki gara we ak ýa-da tebigat afişalary bilen ajaýyp jübütleşýär.
Bu daglyk sygyr sungaty neşir, islendik giňişlige ýakymly we ýakymly duýgy berýär.Bu sygyr suratlarynda ýumşak jandaryň gyrkylan saçlary, täsirli şahlary we gözleriniň üstündäki gyrymsy saçlar görkezilýär.Saňa seredýär diýen pikir döretmek üçin döredilen bu beýik sygyr, ojakda, düşekde ýa-da minimalist galereýa diwarynyň merkezi hökmünde salkyn görünýär.
Önümlerimizde ýokary hilli kanwas, ultramelewşe garşy, suw geçirmeýän, açyk, açyk reňk, çydamly, tozan geçirmeýän, ýapyk, uzak ýyllap ýapyk, otagyň, ýatylýan otagyň, aşhananyň, naharhananyň, ofisiň, myhmanhananyň içki diwarlary üçin gaty gowy. , kafe we ​​ş.m. bezeg.
Çarçuwanyň ululygy: 80 * 60 sm ýa-da adaty ululygy.

JMY-193828 (3)

JMY-192432 (3)

JMY-192421 (3)

Premium kanwanyň hili
Galereýa bezegi üçin iň ýokary saýlama ýokary hilli kanwada, ýapyk suw geçirmeýän, UV çydamly, solmaga çydamly, ýokary hilli galyň kanwas, ekologiýa taýdan arassa syýa, ýokary hilli sanly mikro-jet suratlary çap edildi.

Gaty agaç çarçuwasy
Çyglylyga garşylyk, solma, şekil ýok, berk we çydamly, has ekologiýa taýdan arassa.

hgfd (3)

JMY-192421 (3)

PS köpük çarçuwasy
Arassa gurluşy, daşky gurşawy goramak, suw geçirmeýän, poslama garşy, güjüklere garşy, ys ýok, solmaz we deformasiýa ýok, ýagtylygyň hili, çydamly we has tygşytly.

Çarçuwanyň reňki
Dürli reňkler bar, has köp reňk almak üçin bize ýüz tutuň.

hgfd (5)

Ulanylýan sahna
Öý, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, aşhana we naharhana ýa-da ofis, myhmanhana, naharhana, kafe we ​​pikir edip boljak islendik içki diwar üçin amatly.
Asylmak aňsat
Her bir kanwanyň çap edilişi gaty agaç çarçuwada dartyldy we soňra asylmak üçin çeňňekler bilen gaplanan PS-da çarçuwalandy.
Reňk we ululyk
Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme tapawutly bolup biler.Dürli el ölçegleri sebäpli azajyk ölçegli ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bejeriş
Çap edilen zat suw geçirmeýän we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we ýagly tegmillerden uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bukja
Burç goragy bilen gysylan gaty kartonda.
Hyzmat et
Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň