Çarçuwaly kanwas Gara we ak Zebra diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-202718 19


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

rev (1)

Bu 2 gaply gara we ak haýwan suraty düýbünden haýran galdyryjy.Ak fonda bu ajaýyp haýwan portretleri bilen giňişligiňiz üçin ajaýyp sungat eserlerini tapyň.Diwar bezegi üçin bu ak we ak suratlar giňişligiňize ýumşak täsir edýär.Bu “Zebra Wall Art” toplumy tebigy we amatly keýp döretmäge kömek edýär - çal we asuda reňkleriň täsirini tebigy mowzuga goşmak isleýänler üçin ajaýyp gara we ak çap toplumy.
Bu yzlar toplumyny tebigy tonly mebellerde ýatylýan otag sungaty hökmünde görkeziň we häzirki zaman öwrümleri üçin diwar afişalarynyň saýlamasyndan reňk öwüşginini goşuň.Roomaşaýyş otagynyň diwaryny ýa-da öýüňizde, ofisiňizde ýa-da iş ýeriňizde islendik otag gözleýän bolsaňyz, giňişligiňizi doldurjakdygyňyz şübhesiz.

Önümlerimizde ýokary hilli kanwas, ultramelewşe garşy, suw geçirmeýän, açyk, açyk reňk, çydamly, tozan geçirmeýän, ýapyk, uzak ýyllap ýapyk, otagyň, ýatylýan otagyň, aşhananyň, naharhananyň, ofisiň, myhmanhananyň içki diwarlary üçin gaty gowy. , kafe we ​​ş.m. bezeg.
Çarçuwanyň ululygy: 30 * 30 sm, 40 * 40 sm, 50 * 50 sm ýa-da adaty ululygy.

rev (2)

Premium kanwanyň hili
Galereýa bezegi üçin iň ýokary saýlama ýokary hilli kanwada, ýapyk suw geçirmeýän, UV çydamly, solmaga çydamly, ýokary hilli galyň kanwas, ekologiýa taýdan arassa syýa, ýokary hilli sanly mikro-jet suratlary çap edildi.

Gaty agaç çarçuwasy
Çyglylyga garşylyk, solma, şekil ýok, berk we çydamly, has ekologiýa taýdan arassa.

hgfd (3)

rev (3)

PS köpük çarçuwasy
Arassa gurluşy, daşky gurşawy goramak, suw geçirmeýän, poslama garşy, güjüklere garşy, ys ýok, solmaz we deformasiýa ýok, ýagtylygyň hili, çydamly we has tygşytly.

Çarçuwanyň reňki
Dürli reňkler bar, has köp reňk almak üçin bize ýüz tutuň.

hgfd (5)

Ulanylýan sahna
Öý, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, aşhana we naharhana ýa-da ofis, myhmanhana, naharhana, kafe we ​​pikir edip boljak islendik içki diwar üçin amatly.
Asylmak aňsat
Her bir kanwanyň çap edilişi gaty agaç çarçuwada dartyldy we soňra asylmak üçin çeňňekler bilen gaplanan PS-da çarçuwalandy.
Reňk we ululyk
Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme tapawutly bolup biler.Dürli el ölçegleri sebäpli azajyk ölçegli ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bejeriş
Çap edilen zat suw geçirmeýän we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we ýagly tegmillerden uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bukja
Burç goragy bilen gysylan gaty kartonda.
Hyzmat et
Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň