Çarçuwaly abstrakt akwarel gök we altyn diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-212613


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Bu gök we altyn abstrakt diwar sungat eserleri bilen diwarlaryňyza gözellik goşuň.Bu abstrakt afişalary ummanyň täsirini ýetirmek, beýleki gök ýa-da altyn öý bezegini doldurmak ýa-da otagyň reňk palitrasy bilen deňagramlylyk üçin islendik giňişlige goşuň.Bu nusgawy gök we altyn yzlarda ajaýyp we nepis reňkler bar, bu size rahatlyk, nepislik we ýylylyk üçin ajaýyp ýer döretmäge kömek eder.
Bu yzlar islendik otagda ýerleşdirilip bilner.Olar ýönekeý diwarlara özüne çekiji we romantik täsir galdyrýan güýçli reňk gapma-garşylyklaryny edýärler.Gök we altyn kombinasiýasy, öýüň ýa-da ofisiň töweregindäki köp ýerlere gözellik we gyzyklanma goşmak üçin beýleki sesi açyk çal we aklary doldurýar.
Çarçuwanyň ululygy: 40 * 50 sm ýa-da adaty ululygy.
Deňi-taýy bolmadyk hil we şekil köpeltmek bilen HD çap ediji ýadro wagt synagyna çydap biler.

hfgd (2)

Qualityokary hilli örtükli kagyz dykylyşy, arassa dokumasy, meýilli kesilmegi, suratyň üç ölçegli duýgusyny güýçlendirýär.

Transokary geçişli organiki aýna, Organiki aýna ýaly ýokary kesgitli ekran bar, Organiki aýna bolsa adaty aýna däl.Normalöne adaty aýnadan has çydamly we “Fragile” däl. Olar ýere gaçsa, çagalara zyýan bermekden gorkmaň.

hfgd (2)

6

Daşky gurşawy goramak PS köpükli surat çarçuwasy, düşnükli gurluşy, MDF çarçuwasy bilen deňeşdirilende, ps çarçuwasynyň artykmaçlyklary has tygşytly, suw geçirmeýän, çyglylyga we ýeňil bolýar.

Daşky gurşawy goramak MDF arkasy, sagdyn we daşky gurşawy goramak, owadan gurluşy, uzak wagtlap ulanylandan soň deformasiýa ýok.

4

7

Demir pyçak çeňňegi possyz berk we çydamly, gurnamak ýönekeý we amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň