5 bölek Canwas diwar sungaty Üzüm uçary, uçuş-gonuş zolagynda öý bezegi diwar bezegi suratlary

Gysga düşündiriş:

JMY-162828


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Uçaryň uçuş-gonuş zolagynda saklanýan perişan görnüşli harby uçaryň afişasy.Nirä gitmek isleýärsiň?Syýahat gereksiz, harby islegsiz ýa-da uçar söýýän bolsaňyzam, bu afişa islendik otagda ajaýyp görüner we dürli içerki stillere laýyk bolar.
Önümlerimizde ýokary hilli kanwas, ultramelewşe garşy, suw geçirmeýän, açyk, açyk reňk, çydamly, tozan geçirmeýän, ýapyk, uzak ýyllap ýapyk, otagyň, ýatylýan otagyň, aşhananyň, naharhananyň, ofisiň, myhmanhananyň içki diwarlary üçin gaty gowy. , kafe we ​​ş.m. bezeg.
Çarçuwanyň ululygy: 30 * 40 sm * 2 sany, 30 * 60 sm * 2 sany, 30 * 80 sm * 1 sany ýa-da adaty ululygy.

JMY-162828 (2)

Içki, Içki, Livingaşaýyş, Otag, Içki, Döwrebap, Stil, 3d, Illustration, 3d, Rendering

JMY-162828 (4)

Premium kanwanyň hili
Galereýa bezegi üçin iň ýokary saýlama ýokary hilli kanwada, ýapyk suw geçirmeýän, UV çydamly, solmaga çydamly, ýokary hilli galyň kanwas, ekologiýa taýdan arassa syýa, ýokary hilli sanly mikro-jet suratlary çap edildi.

Gaty agaç çarçuwasy
Çyglylyga garşylyk, solma, şekil ýok, berk we çydamly, has ekologiýa taýdan arassa.

JMY-162828 (5)

Ulanylýan sahna
Öý, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, çagalar otagy we naharhana ýa-da oýunjak dükany, synp otagy, çagalar oýun otagy, çagalar bagy we pikir edip boljak islendik içki diwar üçin amatly.
Asylmak aňsat
Her bir kanwanyň çap edilmegi, derrew asylmak üçin çeňňekler bilen gaplanan gaty agaç çarçuwada dartyldy.
Reňk we ululyk
Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme tapawutly bolup biler.Dürli el ölçegleri sebäpli azajyk ölçegli ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bejeriş
Çap edilen zat suw geçirmeýän we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we ýagly tegmillerden uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bukja
Burç goragy bilen gysylan gaty kartonda.
Hyzmat et
Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň