Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzyk Aýal ýüz diwar sungaty

Gysga düşündiriş:

JMY-213831
JMY-213832


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Minimalist çyzyk sungaty zenan we batyrgaý sungat eserlerini gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.Bu ýönekeý, ýöne sypaýy çyzgy diwar sungatynyň toplumy ynamly, düzülen aýalyň keşbini şekillendirýär.Bular terbiýelemek isleýän wibleriňiz bolsa, ony ýatylýan otagyňyzyň diwaryna ýa-da poroşok otagyna asyň we giňişligiňize nähili goşant goşýandygyny we keýpiňizi ýokarlandyrýandygyny görüň.
Üýtgeşik estetiki suratlar we ýönekeý çyzgylar asyryň ortalarynda häzirki zaman, adaty, boho ýa-da häzirki zaman interýerlerinde ýakymly duýgy döreder.Bu minimalistik bezegiň adaty bolmadyk dizaýny, beýleki sungat eserleriniň ünsüni özüne çekýär we üstüni ýetirýär.
Önümlerimiz ýokary hilli zygyr matadan, ultramelewşe garşy, galyň, amatly, çydamly, tozan geçirmeýän, köp ýyllap içerde deformasiýa we öçmek aňsat däl, otag, ýatylýan otag, aşhana, naharhana, ofis, içki diwar üçin örän amatly myhmanhana, kafe we ​​beýleki bezegler.
Çarçuwanyň ululygy: 40 * 50 sm ýa-da adaty ululygy.

Premium zygyr hili
Definitionokary kesgitli sanly sungat mikro-jet suraty, suratyň çyzyklary düşnükli we üç ölçegli bolar ýaly, ýokary hilli köpükli pigmentler bilen ýokary hilli zygyr matada çap edilýär.Oorapyk suw geçirmeýän, UV çydamly, solmaga çydamly, ýokary hilli galyň zygyr matalar, ekologiýa taýdan arassa syýa.

Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzygy Zenan ýüz diwar sungaty (7)

Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzygy Zenan ýüz diwar sungaty (8)

Gaty agaç çarçuwasy
Çyglylyga garşylyk, solma, şekil ýok, berk we çydamly, has ekologiýa taýdan arassa.

PS köpük çarçuwasy
Arassa gurluşy, daşky gurşawy goramak, suw geçirmeýän, poslama garşy, güjüklere garşy, ys ýok, solmaz we deformasiýa ýok, ýagtylygyň hili, çydamly we has tygşytly.

Çarçuwaly Burlap Minimalist çyzgy Zenan ýüz diwar sungaty (6)

10

Çarçuwanyň reňki
Dürli reňkler bar, has köp reňk almak üçin bize ýüz tutuň.

Ulanylýan sahna
Öý, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, aşhana we naharhana ýa-da ofis, myhmanhana, naharhana, kafe we ​​pikir edip boljak islendik içki diwar üçin amatly.
Asylmak aňsat
Her bir kanwanyň çap edilişi gaty agaç çarçuwada dartyldy we soňra asylmak üçin çeňňekler bilen gaplanan PS-da çarçuwalandy.
Reňk we ululyk
Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme tapawutly bolup biler.Dürli el ölçegleri sebäpli azajyk ölçegli ýalňyşlyklara rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.
Bejeriş
Çap edilen zat suw geçirmeýän we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we ýagly tegmillerden uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bukja
Burç goragy bilen gysylan gaty kartonda.
Hyzmat et
Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň