Zenan siluet aýlaw kanwas suraty

Gysga düşündiriş:

JMY-203838


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Deňizli we fonda bir topar Kanada gozleri bolan zenan şekilleri öz içine alýan ajaýyp gara we ak aýal siluet afişasy.
Bu zenan siluet sungat eseri bilen diwarlaryňyzy bezäp, özboluşly sazlama dörediň.Bu abstrakt çap zenan siluetlerini tebigy peýza .lar bilen garyşdyrýar.Minimalist diwar bezegi bilen otagy bezemek hiç haçan aňsat we elýeterli bolmandy.

Aýlawlary asýan agaç ýönekeý stilde gara bolýar.Koridorda ýeke özi asyp bolýar ýa-da otagda we beýleki ýerlerde asmak üçin beýleki suratlara birleşdirip bolýar.Mysal üçin: okuw, ýatylýan otag, naharhana, ofis, çagalar otagy we ş.m.

Bu agaç afişanyň aýlawy tebigy sosna agajyndan ýasaldy.Gara ekologiýa taýdan arassa boýag.Ululygy 1 * 2 sm.Agaç sütüni berkidildi.Magnit däl, gurnama zerurlygy ýok, önümi alanyňyzdan soň göni diwara asyň!

4

2

Suratlar suw geçirmeýän eko-çözüji syýa ulanyp, kanwada çap edilýär.Kanwany dik we tebigy etmek üçin agaç şahanyň agramyna bil baglaň.

Çybyk arassa pagtadan we reňki ak reňkli.Gara agaçdan asylan aýlaw bilen gelýär.Tingiwopisiň umumy görnüşini has ýumşak edýär.Dynç alýan heňler içerde has birleşdirilip bilner.

Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme üýtgäp biler.El işi we tikinçilik sebäpli azajyk ululykdaky ýalňyşlyklara ýol bermegiňizi haýyş edýäris.

Neşirler suw geçirmeýär we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we mümkin bolan ýag tegmillerinden gaça durmagyňyzy haýyş edýäris.

Ak içki guty aýratyn gaplanýar we berk kartona gaplanýar.

Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň