Budda silueti aýlaw kanwasy surat

Gysga düşündiriş:

JMY-203839


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Budda heýkeliniň we guşuň goşa ekspozisiýa siluet afişasy, Budda heýkeli we guşuň goşa täsirinden ybarat.Bu Buddanyň suraty bilen öýüňizde rahat we rahat ýer dörediň.
Islendik otagy rahatlygyň, rahatlygyň we rahatlygyň mekanyna öwürmek üçin bu Budda afişasyny ulanyň.Budda bezegi bilen Got diwar sungatynyň utgaşmasy islendik äleme güýçli stili girizip biler.

Asylan aýlawlar üçin agaç, ýönekeý stil bilen tebigy agaç reňkidir.Koridorda ýeke özi asyp bolýar ýa-da otagda we beýleki ýerlerde asmak üçin beýleki suratlara birleşdirip bolýar.Mysal üçin: okuw, ýatylýan otag, naharhana, ofis, SPA, ýoga otagy we ş.m.

Bu agaç afişanyň aýlawy tebigy sosna agajyndan ýasaldy.Boýag ýok.Ululygy 1 * 2 sm.Agaç sütüni berkidildi.Magnit däl, gurnama zerurlygy ýok, önümi alanyňyzdan soň göni diwara asyň!

Suratlar suw geçirmeýän eko-çözüji syýa ulanyp, kanwada çap edilýär.Kanwany dik we tebigy etmek üçin agaç şahanyň agramyna bil baglaň.

jhg

2

Çybyk arassa pagtadan we reňki ak reňkli.Agaç reňkde agaç asylan aýlaw bilen gelýär.Tingiwopisiň umumy görnüşini has ýumşak edýär.Dynç alýan heňler içerde has birleşdirilip bilner.

Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme üýtgäp biler.El işi we tikinçilik sebäpli azajyk ululykdaky ýalňyşlyklara ýol bermegiňizi haýyş edýäris.

Neşirler suw geçirmeýär we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we mümkin bolan ýag tegmillerinden gaça durmagyňyzy haýyş edýäris.

Ak içki guty aýratyn gaplanýar we berk kartona gaplanýar.

Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň