Tropiki jeňňel aýlaw kanwas boýagy

Gysga düşündiriş:

JMY-214720 21


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

50 * 70 sm ýa-da adaty ululyk.
Dürli reňkli ösümlikler we örän janly görünýän dürli guş nagyşlary bilen ajaýyp tropiki jeňňel afişasy.Durmuşyňyza bagt we täzelik getiriň.

Asylýan aýlaw üçin ulanylýan agaç tebigy agaç reňkidir we stili ýönekeýdir.Koridorda ýeke özi asylyp ýa-da otagda we beýleki ýerlerde asylmak üçin beýleki suratlara birleşdirilip bilner.Mysal üçin: okuw, ýatylýan otag, naharhana, girelge, ofis, çagalar otagy we ş.m.

Suratlar suw geçirmeýän eko-çözüji syýa ulanyp, kanwada çap edilýär.Kanwany dik we tebigy etmek üçin agaç şahanyň agramyna bil baglaň.

1

2

Çybyk arassa pagtadan we reňki ak reňkli.Agaç reňkde agaç asylan aýlaw bilen gelýär.Tingiwopisiň umumy görnüşini has ýumşak edýär.Dynç alýan heňler içerde has birleşdirilip bilner.

Dürli yşyklandyryş we ekran sazlamalary sebäpli önümiň reňki suratdan birneme üýtgäp biler.El işi we tikinçilik sebäpli azajyk ululykdaky ýalňyşlyklara ýol bermegiňizi haýyş edýäris.

Neşirler suw geçirmeýär we çygly mata bilen arassalanyp bilner, uzak gün şöhlesinden we mümkin bolan ýag tegmillerinden gaça durmagyňyzy haýyş edýäris.

Ak içki guty aýratyn gaplanýar we berk kartona gaplanýar.

Gerek bolsaňyz, şahsylaşdyrylan aýratynlaşdyrmany hem kabul edýäris, her bir müşderini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris, soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň